Certyfikat Gwarancji

WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarancja obowiązuje na terenie Polski i wynosi 24 miesiące od daty zakupu urządzenia marki Candy oraz Hoover, z wyłączeniem akumulatorów i baterii, na które Gwarant udziela 6-cio miesięcznego okresu gwarancji. Uprawnienia z tytułu gwarancji przysługują osobie fizycznej zwanej dalej Klientem, która nabyła towar w celu bezpośrednio nie związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.


2. Uszkodzenia powstałe z winy producenta, uniemożliwiające korzystanie ze sprzętu, ujawnione w okresie gwarancji zostaną usunięte bezpłatnie przez najbliższy zakład serwisowy. Naprawa zostanie wykonana w możliwie najkrótszym czasie, nieprzekraczającym 30 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji do zakładu serwisowego:
a) drobne urządzenia tj.: odkurzacze, żelazka, kuchenki mikrofalowe, mopy parowe itp. powinny być dostarczone do zakładu przez Klienta, wraz z kartą gwarancyjną i dowodem zakupu.
b) duże urządzenia nie muszą być dostarczane do zakładu serwisowego. Urządzenia takie powinny być naprawione u Klienta we wzajemnie uzgodnionym terminie (po okazaniu dowodu zakupu i karty gwarancyjnej). Jeżeli naprawa musi być wykonana w zakładzie serwisowym, przedstawiciel zakładu przetransportuje urządzenie do i z miejsca naprawy.


3. Prace naprawcze lub wymiana części zamiennych nie przedłużają okresu gwarancji.

4. Klient traci uprawnienia wynikające z gwarancji, jeżeli przed upływem 2 miesięcy od stwierdzenia uszkodzenia nie poinformuje o tym Gwaranta.

5. Klient ma prawo do wymiany urządzenia na nowe, jeżeli stwierdzona zostanie nieusuwalna wada fabryczna (wymagana jest zgoda uprawnionej organizacji serwisowej).


6. Wymiana dokonana zostanie w punkcie sprzedaży w którym urządzenie zostało nabyte lub przez autoryzowany serwis lokalny. Pod rygorem nie przyjęcia reklamacji urządzenie zwracane, zgodnie z powyższymi postanowieniami powinno być kompletne, zablokowane do transportu przy pomocy oryginalnych blokad i dostarczone wraz z kartą gwarancyjną, instrukcją obsługi i dowodem zakupu.


7. Urządzenie jest przeznaczone do użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi, wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego. Gwarant nie odpowiada za wady, które powstały w wyniku niewłaściwego przechowywania lub użytkowania, bądź też w wyniku napraw i/lub przeróbek wykonanych przez osoby nieupoważnione.


8. Gwarancja nie obejmuje :

  • 
a) uszkodzeń mechanicznych i chemicznych np. zarysowań, trudnych do usunięcia zabrudzeń, wytarcia napisów i oznaczeń itp.

  • b) bezpieczników, żarówek, klawiszy, przycisków , elementów plastikowych, emaliowanych, szklanych i gumowych
  • 
c) uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji lub konserwacji, jak również uszkodzeń i wad będących wynikiem stosowania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych jak proszków do prania i zmywania, soli regeneracyjnej, środków nabłyszczających, czyszczących i konserwujących, worków, filtrów do odkurzaczy itp.
  • 
d) wyposażenia dodatkowego urządzeń – materiałów podlegających normalnemu zużyciu oraz rur i przewodów zewnętrznych, ssawek, szczotek, filtrów itp.

  • e) uszkodzeń powstałych po sprzedaży, w wyniku wypadków lub innych zdarzeń, za które nie ponoszą odpowiedzialności ani Gwarant ani sprzedawca, np.: uszkodzenia transportowe, uszkodzenia mechaniczne, uszkodzenia spowodowane działaniem siły zewnętrznej np. przepięcia elektryczne, wyładowania atmosferyczne oraz inne takie jak: pożar, zalanie, działanie środków chemicznych, niewłaściwa wentylacja oraz pozostałe będące poza kontrolą Gwaranta. 


9. Zobowiązania gwarancyjne nie obejmują czynności, które zgodnie z instrukcją obsługi powinien wykonać Klient, np.: usunięcie zabezpieczających blokad transportowych, zainstalowanie urządzenia, przygotowanie instalacji elektrycznej, sprawdzenie itp.


10. Montaż sprzętu wymagający specjalistycznego podłączenia do sieci elektrycznej lub gazowej np. kuchnie elektryczne, gazowe, płyty ceramiczne itp. może odbywać się wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Podłączenie i zbadanie skuteczności obwodu ochronnego instalacji elektrycznej lub szczelności instalacji gazowej dokonane po montażu urządzenia musi zostać potwierdzone w karcie gwarancyjnej pod rygorem utraty wynikających z niej uprawnień. Czynności te wykonywane są w ramach usługi płatnej


11. Gwarancja ważna jest wyłącznie z dowodem zakupu w postaci faktury, paragonu z kasy fiskalnej lub umowy ratalnej z wyszczególnioną na nim pełną nazwą produktu. UWAGA: uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nie uznanie gwarancji.


12. Za naprawę nie uważa się regulacji i czynności przewidzianych w instrukcji obsługi oraz zmiany kierunku otwierania drzwi w chłodziarkach. 


13. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.


Kup przedłużenie gwarancji

Certyfikat Gwarancji