ZASADY I WARUNKI

 

OKRES:

Promocja trwa od 15.05.2016 do 31.12.2016 roku. Ostatni termin przystąpienia do promocji (dla zakupów dokonanych w dniu 31.12.2016): 31.01.2017.
 

PRODUKTY:

IPralki Candy Smart, których zaktualizowana lista modeli znajduje się na stronie www.candysmarttouch.com.

ZASADY:

W dniach 15.05.2016 - 31.12.2016 wszyscy klienci, którzy kupią pralkę Candy Smart będą mieli okazję otrzymać bezpłatne przedłużenie gwarancji na 1 rok. Dzięki promocji po upływie pierwszych 2 lat gwarancji otrzymasz kolejny 1 rok gwarancji na tych samych warunkach, z zastrzeżeniem niniejszych warunków.

W ciągu 31 dni od daty zakupu klient powinien:
 

 • uruchomić aplikację Candy simply-FI (do pobrania na smartfony i tablety z platform Google Play lub Apple Store, odpowiednio na Androida lub IOS)
 • utworzyć osobiste konto, wypełniając odpowiednie pola formularza rejestracyjnego
 • zarejestrować zakupioną pralkę Candy Smart na koncie, wpisując numer seryjny i datę zakupu
 • przystąpić do promocji, zgadzając się na jej warunki.
Po wykonaniu powyższych kroków klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem przedłużenia gwarancji. Klient powinien zachować fakturę zakupu lub paragon oraz e-mail z potwierdzeniem, ponieważ należy je okazać pracownikowi serwisu w przypadku skorzystania z gwarancji.

Z informacjami na temat gwarancji można zapoznać się tutaj:
http://www.candy.pl/pl/gwarancja
 

 

WARUNKI:

Co obejmuje gwarancja:

 • Oryginalne i bezpłatne części zamienne: ewentualna wymiana części zamiennych wykonywana jest zawsze na części oryginalne
 • Bezpłatna robocizna
 • Bezpłatny transport: jeśli do naprawy konieczne jest przewiezienie urządzenia do autoryzowanego Centrum Napraw, koszty transportu pokrywa Candy.
 • Bezpłatna wymiana produktu w przypadku produktu nienadającego się do naprawy (decyzję podejmuje Gwarant). Wymiana produktu w okresie przedłużonej gwarancji nie wydłuża okresu tej gwarancji, tj. pozostaje w mocy termin upływu gwarancji obowiązujący przed wymianą produktu.

 

Wyłączenia:

 

 • Gwarancja nie obowiązuje, jeśli awaria produktu została spowodowana w okolicznościach nie związanych z działaniami lub zaniechaniami Candy, jak na przykład: zwykłe zużycie, zaniedbanie zawinione przez użytkownika , niewłaściwa konserwacja , użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem lub zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi, nieprawidłowa instalacja produktu i/lub podłączenie do instalacji wodnej i kanalizacyjnej, uszkodzenia w transporcie.
 • Poniższe części zamienne nie są objęte gwarancją ( o ile nie zostanie dowiedzione, że jest to wada fabryczna): Wszystkie części ruchome i wyjmowane, uchwyty, pokrętła, kontrolki, lampki, części szklane, emaliowane, elementy gumowe, przewody zewnętrzne, akcesoria, materiały eksploatacyjne, oraz wszystkie elementy zewnętrzne produktu w zasięgu użytkownika podczas używania lub konserwacji produktu.
 • Ponadto gwarancja nie obejmuje wszelkich prac koniecznych do zainstalowania i przyłączenia do zasilania w wodę i odprowadzenia ścieków, okresowych przeglądów i konserwacji lub prezentacji działania. Tak więc w przypadku interwencji techników Serwisu zamówionych przez użytkownika związanych z wyżej wymienionymi kwestiami wszelkie koszty pracy i części zamiennych będą całkowicie pokrywane przez klienta.

 

SPECYFIKACJA:

 

 • Warunki promocji obowiązują wyłącznie dla zakupów dokonanych na terenie Polski
 • Faktura niezbędna do udziału w promocji powinna mieć datę zakupu w okresie 15.05.2016 - 31.12.2016
 • Do promocji można przystąpić wyłącznie przez rejestrację w aplikacji zgodnie z instrukcją powyżej.
 • Do promocji można przystąpić jedynie w terminie 31 dni od daty zakupu.
 • Promocja nie łączy się z innymi działaniami promocyjnymi.
 • - Uczestnik może przystąpić do promocji tyle razy, ile posiada zakupionych pralek potwierdzonych fakturą.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – Dokument informacyjny wydany na mocy art. 13 dekretu ustawodawczego nr 196 z dnia 30 czerwca 2003 oraz dyrektywy 95/46/WE
Zgodnie z dekretem ustawodawczym nr 196 z dnia 30 czerwca 2003 r. (Kodeks ochrony danych) ze zmianami oraz dyrektywą 95/46/WE, niniejszym podajemy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zgodnie z Opinią 8/2010 w sprawie mającego zastosowania prawa, Grupa Robocza, art. 29 dot. ochrony danych.

1. WŁAŚCICIELEM” ODPOWIEDZIALNYM ZA PRZETWARZANIE

zgodnie z art. 28 Kodeksu ochrony danych osobowych, jest Candy Hoover Group Srl – z jedynym wspólnikiem w osobie tymczasowego przedstawiciela prawnego, Via Comolli 16 Brugherio (MB), Włochy. Kod podatkowy/Rejestr spółek Monza i Brianza 04666310158 – nr VAT 00786860965 - Faks +39 039 2086237 – e-mail: privacy@candy.it.

2. RODZAJE PRZETWARZANYCH DANYCH

Dane osobowe i identyfikacyjne Dane dobrowolnie dostarczane przez użytkownika Dane osobowe: wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby, w tym, pośrednio, przez odniesienie do jakiejkolwiek innej informacji, z uwzględnieniem osobistego numeru identyfikacyjnego; dane identyfikacyjne: dane osobowe, które umożliwiają bezpośrednią identyfikację osoby (przykładowo, imię, nazwisko, adres e-mail) oraz dane dotyczące daty zakupu i nabytego produktu. Dane urządzenia, do których APLIKACJA będzie ewentualnie mieć dostęp: historia aplikacji i urządzenia; zdjęcia / media / pliki; aparat; dane Wi-Fi, numer ID urządzenia i dane połączeń.

3. CELE PRZETWARZANIA

Rejestracja nie jest wymagana do skorzystania ze standardowej gwarancji. Dane osobowe będą przetwarzane do następujących celów:
A) zapisanie się na promocję gwarancji rozszerzonej, wykraczającej poza standardową gwarancję produktu, powiązane czynności administracyjne i księgowe, w tym wysyłanie e-maili promocyjnych (zgodnie z art. 130 co 4 Kodeksu ochrony danych, dotyczących produktu lub podobnej usługi) oraz korespondencji papierowej (Przepisy Gwaranta z dnia 19 czerwca 2008 r., dok. internetowy nr 1526724);

4. ŚRODKI PRZETWARZANIA DANYCH – KONSERWACJA

Dane będą przetwarzane zarówno w sposób automatyczny jak i manualny, przy zastosowaniu środków oraz instrumentów zapewniających najwyższe bezpieczeństwo i poufność danych przez osoby zajmujące się przetwarzaniem zgodnie z art. 31 ff. dekretu ustawodawczego nr 196/03. Dane będą przechowywane przez okres nieprzekraczający przedziału czasowego wymaganego do celów, w jakich dane zostały zebrane, a następnie przetworzone. Właściciel wykorzystuje platformy do celów wysyłania newsletterów i treści promocyjnych z raportami. Raporty dostarczą Właścicielowi przykładowo następujących informacji: czy e-mail został dostarczony, kto otworzył e-mail lub kliknął pojedynczy link.

5. ZAKRES KOMUNIKACJI I ROZPOWSZECHNIANIE

Przetwarzane dane nie będą rozpowszechniane, jednak mogą być przekazywane za granicę oraz na terenie Unii Europejskiej spółkom powiązanym stosunkiem umownym z Candy Hoover Group Srl z jedynym wspólnikiem w sposób zgodny z art. 42 dekretu ustawodawczego nr 196/2003 oraz w zgodnie z ograniczeniami określonymi w wyżej wspomnianym artykule. Dane osobowe mogą zostać przekazane za granicę do państw spoza UE w zakresie i w ramach ograniczeń uregulowanych art. 43 i 44, lit. b) dekretu ustawodawczego nr 196/2003 w celu wywiązania się ze zobowiązań umownych lub w innych dozwolonych celach. Dane mogą zostać przekazane osobom trzecim należącym do jednej z poniższych kategorii:
- spółki świadczące usługi wsparcia i doradztwa w zakresie zarządzania aplikacją;
- stosowne organy w celu wywiązania się z prawnych zobowiązań i/lub postępowania zgodnie z poleceniami organów państwowych na ich wezwanie;
- podmioty świadczące usługi gwarancyjne.
Podmioty należące do wyżej wymienionych kategorii funkcjonują jako podmioty zarządzające przetwarzaniem danych lub działają w sposób całkowicie niezależny jako oddzielni właściciele odpowiedzialni za przetwarzanie. Lista podmiotów zarządzających danymi jest aktualizowana na bieżąco i dostępna w biurach Candy Hoover Group Srl – z jedynym wspólnikiem, Via Comolli 16 Brugherio (MB) oraz na życzenie pod adresem privacy@candy.it.

6. PODAWANIE I ODMOWA PODANIA DANYCH

Podanie danych do celów określonych w punkcie A) jest warunkiem wymaganym do skorzystania z promocji na rozszerzenie gwarancji oraz usług powiązanych. Odmowa podania danych wymaganych punktem A) uniemożliwia podjęcie ściśle związanych czynności, np. korzystania z usług Właściciela odpowiedzialnego za przetwarzanie. Osoby zainteresowane mogą w dowolnym czasie zrezygnować z otrzymywania e-maili promocyjnych (zgodnie z art. 130 co 4 Kodeksu ochrony danych w zakresie produktu lub podobnej usługi) oraz korespondencji papierowej zgodnie z punktem A) poprzez przesłanie pisemnego wniosku na adres privacy@candy.it.

7. PRAWA PODMIOTÓW ZAANGAŻOWANYCH

Prawa określone w art. 7, 8, 9 i10 dekretu ustawodawczego nr 196 z dnia 30 czerwca 2003 r. można wykonać poprzez przesłanie wiadomości e-mail do Właściciela, Candy Hoover Group Srl, na adres privacy@candy.it. Są państwo uprawnieni do otrzymania potwierdzenia lub zaprzeczenia istnienia danych, wglądu w ich treść i pochodzenie, sprawdzenia ich dokładności oraz wniesienia o ich integrację, aktualizację lub zmianę w dowolnym czasie (art. 7 Kodeksu ochrony danych osobowych). Zgodnie z wyżej wspomnianym artykułem, mają Państwo prawo wnieść o anulowanie, anonimizację lub blokadę danych przetwarzanych w sposób niezgodny z prawem oraz sprzeciwić się ich przetwarzaniu z uzasadnionych przyczyn. Aby anulować otrzymywanie wiadomości marketingowych zgodnie z art. 130 co 4 wystarczy przesłać wiadomość e-mail na adres privacy@candy.it z hasłem „unsubscribe marketing” w temacie wiadomości; po przesłaniu e-maila, wiadomości nie będą wysyłane.

8. Zmiany dotyczące informacji o poufności

Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany, aktualizacji, dodania lub wykreślenia fragmentów niniejszej informacji o poufności w dowolnym czasie, wedle własnego uznania. Osoby zainteresowane zobowiązane są do okresowego sprawdzania wszelkich zmian. W celu ułatwienia takiej weryfikacji, informacja będzie zawierać datę aktualizacji.

 

data ostatniej aktualizacji: 02.05.2016 r.

 

<